Dywidenda

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Dywidenda

Dywidenda (dividendum – rzecz do podziału) jest obok aprecjacji ceny źródłem dochodu z inwestycji w akcje spółki akcyjnej. Mogą ją także otrzymywać właściciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jako formę udziału w jej zyskach związaną z udziałami. Zasady wypłaty dywidendy reguluje regulamin spółki, który musi być zgodny z Kodeksem spółek handlowych. Dywidenda jest częścią wypracowanego przez spółkę zysku netto. O proporcjach podziału tego zysku na część przeznaczoną na wypłaty dywidend i część przeznaczoną na rozwój spółki, decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników po zatwierdzeniu bilansu spółki.

Warunkiem wypłaty dywidendy jest:

 1. Zakończenie roku obrotowego. Jeżeli przewiduje to statut spółki akcyjnej (umowa sp. z oo)Zarówno akcjonariusze, jak i udziałowcy mogą otrzymać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz spełnia określone warunki. Zaliczki wypłaca się na takich samych zasadach jak pełną dywidendę.
 2. Sporządzenie sprawozdania finansowego i zatwierdzenie go walne zgromadzenie (Zgromadzenie wspólników.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają w zasadzie równe prawa i obowiązki w spółce. Jednak w umowie spółki można ustalić, że z częścią udziałów wiążą się przywileje (tzw. udziały uprzywilejowane), które
mogą dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. W spółce akcyjnej akcjonariusz posiadający akcje zwykłe posiada prawo do dywidendy. Jeżeli WZA podejmie decyzję o wypłacie dywidendy, to każdy akcjonariusz otrzymuje określoną kwotę przypadającą na jedną akcję (DPS -Dividend Per Share). Dla akcjonariusza ważnym wskaźnikiem związanym z dywidendą jest tz. stopa dywidendy (Dividend Yield). Stopa dywidendy to iloraz DPS i ceny rynkowej akcji. Im jest ona wyższa, tym większy otrzymujemy dochód z zainwestowanego kapitału.

Oprócz akcji zwykłych spółka emituje akcje uprzywilejowane. Jej posiadacze mają dodatkowe prawa:

Uprzywilejowanie co do głosu daje właścicielowi prawo więcej niż jednego głosu na WZA;

Uprzywilejowanie co do dywidendy daje właścicielowi prawo do stałej dywidendy. Nie może on jednak korzystać z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami.

Uprzywilejowanie co do udziału w masie likwidacyjnej daje właścicielowi prawo pierwszeństwa w podziale masy likwidacyjnej.

Zarówno w spółce akcyjnej, jak i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym.
W spółce notowanej na giełdzie papierów wartościowych) dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie spółki. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Dywidenda spółki notowanej na giełdzie ma dla akcjonariuszy bardzo ważne znaczenie. Jak już powiedzieliśmy, jest częścią dochodu z inwestycji. Spełnia rolę prognostyczną w zakresie rozwoju spółki. Niższa dywidenda oznacza, że większa część zysku zostanie przeznaczona na rozwój spółki, a więc inwestor może spodziewać się większych zysków na aprecjacji ceny. Regularność i wielkość wypłat dywidendy przez spółkę, jest szczególnie ważna w okresie spodziewanych spadków. Spodziewając się wysokiej dywidendy, inwestor zamiast pozbywać się akcji, w okresie wzrostu ryzyka może zastosować hedging. Należy pamiętać, że po wypłacie dywidendy zostaje o jej wartość obniżona cena akcji.

Zobacz także interesujące frazy:

 • dywidenda pge;
 • dywidenda pko bp;
 • pge dywidenda;
 • dywidenda tauron;
 • dywidenda kghm;
 • tauron dywidenda;
 • kghm dywidenda;
 • dywidenda pgnig;
 • dywidenda gpw;
 • tpsa dywidenda;
 • akcje pgnig dywidenda;
 • dywidenda pkobp;
 • dywidenda pko;
 • dywidenda pkn orlen;
 • pko bp dywidenda;
 • akcje pge dywidenda;
 • kiedy dywidenda kghm;
 • akcje gpw dywidenda;
 • akcje tauron dywidenda;
 • pkn orlen dywidenda;
 • pgnig dywidenda;
 • pkobp dywidenda;
 • kiedy dywidenda pge;
 • dywidenda tpsa;
 • dywidenda pekao są;
 • dywidenda w pge;
 • kiedy dywidenda gpw;
 • kiedy dywidenda tauron;
 • tauron kiedy dywidenda;
 • cez dywidenda.